Thunderdome. Photo: Wendy Goodfriend

Thunderdome. Photo: Wendy Goodfriend